Menu

Regulamin współpracy dietetycznej

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Usługodawcą jest firma jadietetyk Joanna Pancerz, NIP: 8842647870, REGON: 381945900, DANE KONTAKTOWE: numer telefonu 786 263 667, mail: kontakt@jadietetyk.pl
 2. Klientem jest osoba pełnoletnia, korzystająca z usług oferowanych przez firmę jadietetyk Joanna Pancerz, zwaną dalej Usługodawcą.
 3. Zasady korzystania z usług dietetycznych dotyczą usług oferowanych przez dietetyka takich jak:
  • konsultacje dietetyczne prowadzone online
  • konsultacje dietetyczne prowadzone stacjonarnie tj. w gabinecie dietetycznym
  • układanie indywidualnego planu żywieniowego
 4. Warunkiem korzystania z wyżej wymienionych usług jest zapoznanie się z treścią niniejszych Zasad i akceptacja wszystkich punktów.
 5. Zamówienie konsultacji dietetycznej lub planu żywieniowego wiąże się z akceptacją całości Zasad i zobowiązuje do dokonania zapłaty na konto bankowe usługodawcy w terminie do 1 dnia roboczego przed umówioną konsultacją. Termin płatności za ułożenie indywidualnego planu żywieniowego ustalany jest indywidualnie drogą mailową.
 6. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w potwierdzeniu zamówienia w ciągu 72 godzin od otrzymania wiadomości od Usługodawcy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia.
 7. Dostawa indywidualnego planu żywieniowego jest dokonywana przez Usługodawcę na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 8. Dokonanie płatności za usługi oferowane przez Usługodawcę jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich Zasad i zawarciem umowy o wykonanie usługi.

OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zobowiązuje się do przeprowadzenia konsultacji dietetycznej w ustalonym terminie po potwierdzenia płatności na koncie (zaksięgowania wpłaty na koncie).
 2. Usługodawca zobowiązuje się do wysłania gotowego indywidualnego planu żywieniowego w terminie do 7 dni roboczych po potwierdzenia płatności na koncie (zaksięgowania wpłaty na koncie). W szczególnych przypadkach, gdy przygotowanie indywidualnego planu żywieniowego będzie wymagało więcej czasu do przygotowania przez Usługodawcę, Klient zostanie poinformowany o ustalonym terminie otrzymania indywidualnego planu żywieniowego.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do ułożenia indywidualnego planu żywieniowego w oparciu o dane otrzymane w ankiecie dietetycznej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, aby nie zagrażać życiu i zdrowiu Klienta.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania indywidualnego planu żywieniowego, niezgodnego z instrukcją przekazaną przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do stałego kontaktu z Klientem za pomocą poczty e-mail lub telefonu, jeśli wystąpi taka potrzeba, przez 30 dni od dnia konsultacji dietetycznej.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi przed pobraniem płatności bez podania przyczyny.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi po dokonaniu płatności po podaniu przyczyny. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu należności na wskazane przez Klienta konto.

OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient wypełnia rzetelnie ankietę dietetyczną, aby dostarczyć danych potrzebnych do przeprowadzenia konsultacji dietetycznej i ułożenia indywidualnego planu żywieniowego.
 2. W szczególnych przypadkach Usługodawca może przesłać dodatkowe pytania do Klienta, a ten powinien odpowiedzieć na nie jak najszybciej.
 3. Uruchomienie usługi następuje w momencie dokonania płatności (zaksięgowanie na koncie Usługodawcy) według aktualnego cennika usług internetowych zamieszczonego na stronie https://jadietetyk.pl/.
 4. Klient ma obowiązek poinformować Usługodawcę o wszelkich chorobach i dolegliwościach zdrowotnych.
 5. Przed przystąpieniem do korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę, Klient zobowiązany jest do ustalenia z właściwym lekarzem braku przeciwwskazań do stosowania diety.

OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „Rozporządzeniem” informuję, że : Administratorem Państwa danych osobowych jest Joanna Pancerz, właściciel firmy jadietetyk Joanna Pancerz, NIP: 8842647870, REGON: 381945900, DANE KONTAKTOWE: numer telefonu 786 263 667, mail: kontakt@jadietetyk.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • Sporządzenia indywidualnych zaleceń dietetycznych i zaleceń dotyczących stylu życia
  • Sporządzenie indywidualnego planu żywieniowego
  • Przekazywania Państwu niżej wymienionych informacji drogą komunikacji elektronicznej
 3. Do przekazywanych informacji należą:
  • terminy konsultacji oraz wszelkie zmiany lub odwołania ustalonych terminów
  • przekazywanie informacji związanych z doradztwem żywieniowym
 4. Dane osobowe, które są niezbędne do wykonania usługi:
  • imię i nazwisko
  • rok urodzenia
  • dane antropometryczne (masa ciała, wzrost, obwody ciała)
  • wywiad zdrowotny
  • wywiad dotyczący stylu życia
  • dane do kontaktu
  • wyniki badań
 5. Okres przechowywania danych osobowych: Państwa dane osobowe będą przechowywane przez minimum 5 lat lub do odwołania zgody.
 6. Prawa przysługujące osobie, której dotyczą dane osobowe: W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
  • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo wniesienia skargi do GIODO (UODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 8. Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora): Odbiorcą Państwa danych osobowych będą dostawcy usług zaopatrujących firmę jadietetyk Joanna Pancerz w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (np. firmy pocztowe)

PRAWA AUTORSKIE

 1. Klient przyjmuje do wiadomości, że indywidualny plan żywieniowy przygotowany przez Usługodawcę ma charakter utworu i podlega ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity:Dz.U.2006 r. Nr 90 poz. 631).
 2. W ramach realizacji umowy Klient nie nabywa majątkowych praw autorskich do indywidualnego planu żywieniowego przygotowanego przez Usługodawcę. Klient upoważniony jest jedynie do wykorzystania indywidualnego planu żywieniowego we własnej diecie.
 3. W związku z powyższym zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości indywidualnego planu żywieniowego jak i jego części:
  • udostępniania i prezentowanie indywidualnego planu żywieniowego Usługodawcy osobom trzecim, za wyjątkiem zgody na upowszechnienie osobom trzecim (w tym instruktorom fitness, siłowni itp.) wydanej przez Usługodawcę
  • publikowanie niezależnie od formy publikacji, za wyjątkiem zgody na upowszechnienie osobom trzecim wydanej przez Usługodawcę
  • kopiowanie, powielanie na potrzeby inne, niż własny użytek za wyjątkiem zgody na upowszechnienie osobom trzecim wydanej przez Usługodawcę.
 4. Klient zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby treść indywidualnego planu żywieniowego przygotowanego przez Usługodawcę nie została ujawniona osobom niepowołanym.
 5. Usługodawca może wystąpić na drogę sądową z Klientem w przypadku rozpowszechniania (bez zgody) indywidualnego planu żywieniowego Usługodawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W celu prawidłowego opracowania indywidualnego planu żywieniowego i przeprowadzenia konsultacji dietetycznej Klient oświadcza, że: wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 z 1997) 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) przez Usługodawcę w celu prawidłowego opracowania Programu żywieniowego i przeprowadzenia konsultacji online.
 2. Usługodawca oświadcza, że dane Klienta będą niedostępne dla osób trzecich.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad. O zmianie Zasad Usługodawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian. Zmiana nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzednich Zasad.
 4. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszych Zasad będą rozwiązywane polubownie lub zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.