Menu

Regulamin Sklepu Internetowego

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Joannę Pancerz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą jadietetyk Joanna Pancerz, za pośrednictwem sklepu internetowego jadietetyk.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Joannę Pancerz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą jadietetyk Joanna Pancerz usług drogą elektroniczną.

§1 Definicje

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem poczty elektronicznej, Towaru określonego w zamówieniu. Dostawa, oznaczonych każdorazowo w karcie produktu Towarów dostępnych w formie Treści cyfrowych, następuje poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu aktywnego linku w celu pobrania Towaru. 
 3. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 4. Konsultacja dietetyczna – oznacza płatną usługę umożliwiającą Klientowi uzyskanie od Sprzedawcy porady dietetycznej, która może być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 5. Indywidualny plan żywieniowy- oznacza płatną usługę umożliwiającą Klientowi uzyskanie od Sprzedawcy planu żywieniowego, który może być przedmiotem Umowy sprzedaży. Sprzedawca zobowiązuje się do ułożenia Indywidualnego planu żywieniowego w oparciu o dane otrzymane w Ankiecie dietetycznej lub otrzymane podczas Konsultacji dietetycznej.
 6. Konsultacja dietetyczna jest świadczona przez Sprzedawcę zarówno w konkretnym miejscu i czasie, a więc z oznaczeniem adresu i terminu w jakim się odbywa, jak też drogą elektroniczną, poprzez komunikator Skype lub telefonicznie. Rodzaj Konsultacji dietetycznej i sposób w jaki można z niej skorzystać jest każdorazowo wskazywany Klientowi po złożeniu zamówienia.
 7. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 10. Rejestracja na konsultację – oznacza rejestrację na Konsultację dietetyczną, dokonaną mailowo przez Klienta u Sprzedawcy na adres kontakt@jadietetyk.pl Oznacza zapoznanie się z przesłanymi na wskazany przez Klienta adres mailowy: Zasady współpracy, Cennikiem, Ofertą oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także wypełnienie Ankiety dietetycznej.
 11. Sprzedawca – oznacza Joannę Pancerz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą jadietetyk Joanna Pancerz, NIP: 8842647870, REGON: 381945900, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; numer telefonu 786 263 667, mail: kontakt@jadietetyk.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 12. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie jadietetyk.pl.
 13. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu (na przykład: jadłospis, e-book), mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży. Towary sprzedawana są w formie Treści cyfrowych, które są możliwe do pobrania po zakupie. 
 14. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 15. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 16. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, treści, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych nowoczesnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. 
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Celem pobrania lub odtworzenia Towaru lub Indywidualnego planu żywieniowego zakupionego przez Klienta w formie Treści cyfrowej, wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 5 Mbit/s (zalecane minimum 10 mbit/s) i w przypadku pobierania Towaru, wystarczająca ilość miejsca na urządzeniu elektronicznym, by można było zapisać na nim plik będący Towarem. 
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. 

§4 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „Dodaj do koszyka” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Kupuję i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży i sposobie realizacji usług odpłatnych.
 4. Klient może złożyć zamówienie na Konsultację dietetyczną i Indywidualny plan żywieniowy za pośrednictwem telefonu lub poprzez wysłanie zgłoszenia używając poczty elektronicznej. Wykorzystuje do tego dane kontaktowe podane przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce Kontakt. Klient składa zamówienie przez telefon lub pocztę elektroniczną podając Sprzedawcy rodzaj Konsultacji dietetycznej spośród możliwości znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Konsultacji dietetycznych i Indywidualnego planu żywieniowego, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. Klient jest też informowany o sposobie realizacji usługi odpłatnej.
 5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej, Sprzedawca prześle za pomocą poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację zawierającą potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Konsultacji dietetycznej będącej przedmiotem Umowy sprzedaży, cenę i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową sprzedaży, jak też sposób realizacji usługi odpłatnej.
 6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, Konsultacji dietetycznych lub Indywidualnego Planu żywieniowego będących przedmiotem zamówienia.
 7. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, która jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 6 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 8. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 9. W wypadku, gdy przedmiotem Umowy sprzedaży są Treści cyfrowe, Klient przed wysłaniem zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, może wyrazić zgodę na dostarczanie mu Treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zgody na dostarczanie Treści cyfrowych na Trwałym nośniku.
 10. Przed zawarciem umowy o świadczenie usługi Klient może złożyć żądanie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia usługi, aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§5 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze lub Usłudze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy składaniu zamówienia.
 2. Ceny za Konsultacje dietetyczne i Indywidualny plan żywieniowy prezentowane są przez Sprzedawcę w cenniku stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy składaniu zamówienia.
 3. Klient dokonuje płatności za zamówione Towary przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany w zależności od wybranej metody płatności przez firmę PayPro S.A. i DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz SIX Payment Services (Europe) S.A., z siedzibą w Munsbach.
 4. Klient dokonuje płatności za Konsultacje dietetyczne lub Indywidualny plan żywieniowy przelewem tradycyjnym. Dane do przelewu tradycyjnego znajduję się w zakładce Cennik na Stronie Internetowej Sklepu.
 5. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
 6. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 4 Regulaminu transakcja zostaje anulowana, a umowa sprzedaży bezskuteczna.

§6 Dostawa

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 2. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta w formie cyfrowej poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu aktywnego linku w celu pobrania Towaru. Każdy zakupiony Towar Klient będzie mógł pobrać dwukrotnie. Po drugim pobraniu zakupionego Towaru link wygasa. 
 4. Zamówiony Indywidualny plan żywieniowy jest dostarczany do Klienta w formie cyfrowej poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu pliku w formacie PDF. 
 5. W celu otwarcia pliku z Towarem lub Indywidualnego planu żywieniowego, Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Sprzedawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com

§7 Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad.
 2. W wypadku reklamacji Towarów, których Dostawa następuje drogą elektroniczną, Klient może przesłać Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość, zawierającą opis reklamacji.
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
  • sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
  • sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 4. W przypadku reklamacji Konsultacji dietetycznej lub Indywidualnego planu żywieniowego stosuje się odpowiednio zapisy dotyczące reklamacji Towaru.

§8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie elektronicznej na adres mailowy Sprzedawcy: kontakt@jadietetyk.pl
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Użytkownik będący Konsumentem może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy udostępnienia Treści cyfrowych bez nośnika na zasadach określonych w Regulaminie. Co do zasady Konsument może odstąpić od umowy, której przedmiotem są Treści cyfrowe bez nośnika w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Użytkownikom innym niż będący konsumentami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje jednak Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje jednak Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgoda Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§11 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§12 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest firma jadietetyk Joanna Pancerz, NIP: 8842647870, REGON: 381945900; numer telefonu 786 263 667, mail: kontakt@jadietetyk.pl
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia.
 4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
 8. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność za zamówiony Towar lub Konsultację dietetyczną poprzez serwis przelewy24.pl, jego dane osobowe zostaną przekazane w sposób bezpieczny w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży PayPro S.A. i DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz SIX Payment Services (Europe) S.A., z siedzibą w Munsbach.

§13 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§13 Prawa autorskie

 1. Zakupienie Towaru umożliwia korzystanie z niego tylko przez Klienta, który zakupił dany Towar, dla własnego użytku wewnętrznego.
 2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego Klient nie jest uprawniony do: rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego e-booka, jadłospisu oraz Indywidualnego programu żywieniowego oraz ich fragmentów, kopii, wykorzystywania ich kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji zakupionych Towarów.   
 3. Klient winien zadbać, by żadna osoba nieuprawniona nie korzystała z zakupionych przez Klienta Towarów. 

§14 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §13 Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2020 r.